Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VOGES VERPAKKING B.V. TE HILLEGOM
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer B773.

Laatst gewijzigd: 14 oktober 2019

1 Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voges Verpakking B.V. (“Voges”) opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever of koper (“de opdrachtgever”) gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de opdrachtgever toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover dat voor iedere overeenkomst opnieuw schriftelijk door Voges aan de opdrachtgever is bevestigd.

2 Aanbieding

2.1      Iedere aanbieding is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs.

2.2      De van de aanbieding deel uitmakende documenten, gegevens en zaken (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, (computer)modellen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels, etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Voges niet en blijven haar (intellectuele) eigendom. Zij mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Voges een direct opeisbare boete verschuldigd van EURO 25.000,--. Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van Voges op een schadevergoeding.

2.3      Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond    alle in het vorige lid bedoelde documenten, gegevens en zaken terug te geven aan Voges op straffe van een direct opeisbare boete van EURO 25.000,--. Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van Voges op een schadevergoeding.

2.4      Voges is gerechtigd de kosten van de aanbieding in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten en de omvang daarvan heeft gewezen.

3 De overeenkomst

3.1      Indien de aanbieding van Voges wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Voges:

− de opdracht binnen een redelijke termijn schriftelijk bevestigt;

− of met de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden begint.

3.2      Voges kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen dan nadat alle naar de mening van Voges noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn.

4 Prijs

De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijsbepalende factoren, zoals de grondstofprijs, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, valuta etc., geldend op de dag van de aanbieding. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren plaatsvindt, ook al is de levertijd overschreden, dan heeft Voges het recht hetzij een evenredige verhoging van de prijs in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te beëindigen zonder dat zij daarvoor aansprakelijk is.

5 Levertijd

De levertijd wordt bij benadering vastgesteld en zoveel mogelijk in acht genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden of enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst, niet na te komen of op te schorten.

6 Levering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering “af magazijn” hetgeen betekent dat de goederen door Voges aan de opdrachtgever in de fabriek of het magazijn van Voges ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever draagt vanaf dat moment alle kosten en neemt de risico’s voor het overbrengen van de goederen naar de door hem gewenste bestemming.

7 Reclame

Reclames moeten op schrift kenbaar worden gemaakt en binnen veertien dagen na levering c.q. het verrichten van de dienst in het bezit zijn van Voges. Is aan één of beide eisen niet voldaan, dan vervalt het recht van reclame. Geen reclamerecht bestaat ingeval de goederen zijn doorverkocht of geleverd. Ingeval Voges van oordeel is dat de reclame geldig is en op inhoudelijke gronden juist is, heeft Voges de keuze om of een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren of tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de overeenkomst in welk geval de opdrachtgever dan gehouden is de verkeerde of ondeugdelijk geleverde goederen op eigen kosten te retourneren.

8 Betaling

8.1      De opdrachtgever dient de facturen van Voges binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door overschrijving van een door Voges aangewezen bankrekening, zonder toepassing van enige aftrek, opschorting of schuldvergelijking. De op de bankafschriften van Voges aangegeven valutadag is bepalend voor bepaling van de dag van betaling.

8.2      Bij overschrijding van de in artikel 8.1 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn is verlopen en zonder nadere aankondiging in verzuim en over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand.

8.3      Alle op de invordering van het verschuldigde bedrag vallende buitengerechtelijke kosten, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EURO 125,--.

8.4      De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de aan Voges verschuldigde rente, dan de gemaakte kosten (met inbegrip van die van invordering) en ten slotte vindt er verrekening plaats met eerst de oudst openstaande factuur.

9 Zekerheid

Na het sluiten van de overeenkomst is Voges gerechtigd om van de opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Voges voldoende zekerheid te verlangen, indien zij een goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal kunnen nakomen. Artikel 14 geldt op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Voges verlangde zekerheid.

10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1    Voges blijft eigenaar van alle goederen (waaronder materialen en onderdelen) totdat alle vorderingen die zij op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 8 volledig zijn betaald.

10.2    Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voges- niet vervreemden aan derden of bezwaren met rechten van derden. Nadat Voges haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de goederen terughalen. Indien deze goederen zijn verworden tot nieuwe goederen dan strekt het eigendomsvoorbehoud zich tevens uit tot deze nieuwe goederen. Opdrachtgever zal Voges zonder enige belemmering toegang (doen) verlenen tot de plaatsen waar de goederen (en/of de nieuwe goederen) zich bevinden.

10.3    Indien Voges geen beroep zou kunnen doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen op eerste verzoek van Voges aan haar te verpanden.

11 Materialen/ontwerpen/documenten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijven de door Voges in opdracht van de opdrachtgever gebruikte materialen, gemaakte tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels etc. te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Voges, ook indien de opdrachtgever in de kostprijs daarvan voor een deel of in het geheel heeft bijgedragen. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Voges een direct opeisbare boete verschuldigd van EURO 25.000,--. Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van Voges op een schadevergoeding.

12 Overmacht

12.1    Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming door Voges van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Voges zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Voges of haar leveranciers, stakingen bij Voges of haar leveranciers, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

12.2    In geval van overmacht is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Voges, is zij niet-aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige schade en kan de overeenkomst tussen partijen niet worden ontbonden.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1    Voges is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatig daad of op welke andere schadegrondslag dan ook, behoudens indien en voor zover Voges opzet of grove schuld kan worden verweten.

13.2    Meer specifiek is Voges jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige schending van octrooi-, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van een werk dat in opdracht van de opdrachtgever door Voges is vervaardigd. Evenzeer geldt dat voor het voorgeschreven gebruik door de opdrachtgever aan Voges van materialen, tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels etc. dan wel door toepassing van enige werkwijze die aan Voges door de opdrachtgever is voorgeschreven.

13.3    Voorts is Voges niet aansprakelijk voor schade aan de goederen die is ontstaan door eigen handelen van de opdrachtgever dan wel door hem ingeschakelde derden door bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- de goederen te gebruiken waarvoor deze niet ontworpen c.q. bedoeld zijn, de goederen te lang bloot te stellen aan direct zonlicht of hoge temperaturen en voorts iedere handeling in strijd met de op de verpakking aangegeven voorschriften.

13.4    Onverminderd het bepaalde in de artikel 13.1 - 13.3 is de aansprakelijkheid van Voges beperkt tot de omvang van het factuurbedrag ten aanzien van de overeenkomst of de handeling waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd doch maximaal tot het bedrag dat Voges op grond van een ter dekking van bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen verminderd met het daarvoor geldende eigen risico.

13.5    De in dit artikel geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van de directie, bestuurders en medewerkers van Voges alsmede ten behoeve van de door Voges bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

13.6    De opdrachtgever vrijwaart Voges voor iedere aansprakelijkheid op welke grondslag ook voor alle aanspraken die derden op Voges mochten hebben. Ingeval Voges wordt aangesproken ter zake van aanspraken waarvoor op grond van deze bepaling ten laste van de opdrachtgever een vrijwaringsplicht geldt, is de opdrachtgever op eerste verzoek van Voges gehouden tot het stellen van naar het uitsluitende oordeel van Voges passende en toereikende zekerheid. 

14 Opschorting en beëindiging

14.1    Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Voges gerechtigd direct dus zonder rechterlijke tussenkomst of een ingebrekestelling, hetzij enige verplichting van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen indien:

−  op de opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend;

−  de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

−  de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

−  de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting jegens Voges is tekortgeschoten, dan wel het voor Voges redelijkerwijze voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

14.2    De vorderingen die Voges in de gevallen als bedoeld in 14.1 op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

15 Slot

15.1    Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet-overeengekomen worden beschouwd en zullen de overige bepalingen partijen blijven binden. Partijen zijn dan verplicht en verbinden zich jegens elkaar de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die met de bedoelingen van partijen overeenstemt.

15.2    Indien deze voorwaarden in meerdere talen is opgesteld en de tekst en/of uitleg van de Nederlandse versie niet overeenkomt met de versie van een andere taal, dan prevaleert de Nederlandse tekst en/of uitleg.

15.3    De rechtsverhouding tussen Voges en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopbedrag is uitgesloten. 

15.4    Ieder geschil tussen Voges en de opdrachtgever zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag (Nederland). Daarnaast heeft Voges het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter krachtens nationale of internationale wet- en regelgeving bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ingeval directe ordemaatregelen ter plaatse van de opdrachtgever noodzakelijk zijn.