Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VOGES VERPAKKING B.V. TE HILLEGOM 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer B773.

1  algemene bepalingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voges Verpakking B.V., verder aan te duiden als “Voges”, opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de opdrachtgever toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover dat voor iedere overeenkomst opnieuw schriftelijk door Voges aan de opdrachtgever is bevestigd.

2  aanbieding

2.1 De aanbieding is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs.

2.2 De van de aanbieding deel uitmakende documenten, gegevens en zaken (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, (computer)modellen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels, etc..) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Voges. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Voges een direct opeisbare boete verschuldigd van EURO 25.000,--. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

2.3 Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde documenten, gegevens en zaken terug te geven aan Voges.

2.4 Voges is gerechtigd de kosten van de aanbieding in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3 de overeenkomst

3.1 Indien de aanbieding van Voges wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Voges:

− de opdracht binnen een redelijke termijn schriftelijk bevestigt,

− dan wel met de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden begint.

3.2 Voges kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn.

4  prijs

De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijsbepalende factoren, zoals de grondstofprijs, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, valuta etc., geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren plaatsvindt, ook al is de levertijd overschreden, heeft Voges het recht hetzij een evenredige verhoging van de prijs in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te ontbinden.

5  levertijd

De levertijd wordt bij benadering vastgesteld en zoveel mogelijk in acht genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden of enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst niet na te komen of op te schorten.

6  levering

Levering geschiedt “af magazijn” tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De goederen blijven voor risico van Voges tot op het moment, dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn overgegaan. Bij levering franco reizen de goederen voor rekening en risico van Voges. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7  reclame

Reclames moeten binnen acht dagen na levering c.q. het verrichten van diensten schriftelijk in het bezit zijn van Voges. Nadien vervalt ieder recht tot reclame. Reclames betreffende doorgeleverde goederen worden niet geaccepteerd. De reclame schort de betalingsverplichting niet op. In geval Voges van oordeel is dat de reclame legitiem is, heeft Voges de keuze, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst. In dat geval is de opdrachtgever gehouden het verkeerd, dan wel ondeugdelijk geleverde te retourneren op zijn kosten.

8  betaling

8.1 De opdrachtgever dient de facturen van Voges binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking van een door Voges aangewezen bank- of girorekening, zonder toepassing van enige aftrek, opschorting of schuldvergelijking. De op de bank/giroafschriften van Voges aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.

8.2 Bij overschrijding van de in artikel 8.1 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is en zonder nadere aankondiging over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand.

8.3 Alle op de invordering van het verschuldigde vallende buitengerechtelijke kosten, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EURO 125,--.

8.4 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van aan Voges verschuldigde rente alsmede de gemaakte (invorderings)kosten en daarna vindt er verrekening plaats met de oudste openstaande facturen.

9  zekerheid

Na het sluiten van de overeenkomst is Voges gerechtigd om van de opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen, indien zij een goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 14 geldt op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Voges verlangde zekerheid.

10  eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 Voges blijft eigenaar van alle goederen (waaronder materialen en onderdelen) totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

10.2 Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust mag de opdrachtgever deze bij zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Nadat Voges haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen (waaronder materialen en onderdelen) terughalen. Opdrachtgever zal Voges zonder meer toegang verlenen tot de plaatsen waar deze goederen zich bevinden.

10.3 Indien Voges geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen aan Voges te verpanden.

11  materialen/ontwerpen/documenten

De door Voges in opdracht van de opdrachtgever gebruikte materialen, gemaakte tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels etc. blijven te allen tijde - tenzij anders schriftelijk is overeengekomen - het (intellectuele) eigendom van Voges, ook indien de opdrachtgever in de kostprijs daarvan voor een deel of in het geheel heeft bijgedragen. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Voges een direct opeisbare boete verschuldigd van EURO 25.000,--. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

12  overmacht

12.1 In geval van overmacht is geen sprake van een tekortkoming en kan de overeenkomst tussen partijen niet worden ontbonden.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Voges zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Voges, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Voges, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

13 aansprakelijkheid

13.1 Voges is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, behoudens voor zover de schade door de verzekeraar van Voges wordt gedekt en uitgekeerd en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Voges of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

13.2 Voges is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van materialen, tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, stempels etc. dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Voges door of vanwege de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. De opdrachtgever is gehouden Voges hiervoor gaaf en onvoorwaardelijk te vrijwaren zowel met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die partijen bekend als onbekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.

13.3 Voges is niet aansprakelijk voor schade dan wel gebreken aan de goederen ontstaan door handelen van de opdrachtgever dan wel door hem ingeschakelde derden in strijd met de op de verpakking van de goederen aangegeven gebruiksvoorschriften waaronder specifieke bewaarvoorschriften, zoals de opslag en of bewaring van de goederen in direct zonlicht dan wel gedurende temperaturen tussen de 0 en 40 graden Celsius. Schade dan wel gebreken als in deze bepaling bedoeld, betreffen geen legitieme reclame in de zin van artikel 7.

14 ontbinding

14.1  Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Voges gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze terstond te ontbinden indien:

− op de opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend;

− de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

− de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aanvraag daartoe is ingediend;

− de opdrachtgever in de nakoming van haar verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Voges voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

14.2 Opschorting en ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Voges gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

14.3 Alle vorderingen die Voges in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15 slotbepalingen

15.1 Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet-overeengekomen worden beschouwd en zullen de overige bepalingen partijen blijven binden. Partijen zijn dan verplicht en verbinden zich jegens elkaar de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die met de bedoelingen van partijen overeenstemt en als zodanig ook door hen overeengekomen kan worden.

15.2 Indien de Nederlandse en de Engelse tekst van de algemene voorwaarden niet overeenstemmen, prevaleert de Nederlandse tekst.

15.3 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4 Elk geschil tussen Voges en opdrachtgever, zal met uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.